ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :بیمارستان توحید (سوانح سوختگی شماره ۲، منطقه ۶)