ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :انستیتو کانسر (بیمارستان امام خمینی، منطقه ۶)