ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :بیمارستان۵۰۱ ارتش ( بیمارستان امام رضا، منطقه ۶)