ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :بیمارستان شفا یحیائیان (بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان)