ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :داروخانه توانیر، ایوبی (دکتر اشراقیان سابق)