ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :آموزشگاه خیاطی استعداد درخشان ( سمنگان )