ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :پاساژ پایتخت (مجتمع کامپیوتر پایتخت)