ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕی ھﻨﺮی ﮔﻠﺸﻦ

0رای (مجموع : 0)
خراسان شمالی-بجنورد
خراسان شمالی - بجنورد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ
شماره تماس : 058-2249220

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕd ھﻨﺮd ﮔﻠﺸﻦ
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕی ھﻨﺮی ﮔﻠﺸﻦﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮھﻨﮕی ھﻨﺮی ﮔﻠﺸﻦ  به سیتی گرام پیوست ...